Przejdź do treści

ZASADY WYNAJMU

1. Sprzęt wynajmowany jest na dobę tj. 24 godziny od momentu wynajmu sprzętu. 

2. W momencie wynajmu, Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynajmu wraz z kaucją zwrotną. Kaucja zwracana jest w momencie zwrotu sprzętu. Podczas wynajmu zawierana jest Umowa w dwóch jednakowych egzemplarzach. Do jej zawarcia niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Wynajmujący potwierdza, że w chwili odebrania sprzętu od Użyczającego był on kompletny i sprawny technicznie.
Potwierdza jednocześnie, że stan techniczny wynajmowanych przedmiotów jest mu znany i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.

4. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, aż do momentu pokwitowanego, pisemnego odebrania sprzętu przez Użyczającego. W szczególności Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania sprzętu oraz za jego zgubienie. Wynajmujący zobowiązuje się używać wypożyczony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wynajmujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania przedmiotów oraz ma obowiązek przestrzegania tych zasad. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu będą obciążały Wynajmującego. 

6. Wynajmujący w momencie odebrania sprzętu zostaje w pełni poinstruowany jak prawidłowo korzystać z wynajmowanego sprzętu. 

7. Wynajmujący ma obowiązek poinformować Użyczającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację przedmiotów umowy, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach itp. 

8. Jakiekolwiek naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Użyczający. Wynajmujący w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełniania sprzętu o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim. 

9. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów najmu, Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości. W razie uszkodzenia sprzętu Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Użyczającego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. W przypadku utraty sprzętu bądź jego całkowitego zniszczenia, Wynajmujący ma obowiązek odkupić taki sam sprzęt, jaki został wskazany w protokole w czasie do 72h.

10. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie wynajętego sprzętu będącego następstwem jego prawidłowego używania.

11. Wszystkie wynajmowane urządzenia zużywające paliwo są w chwili przekazania Wynajmującemu zatankowane do pełna. Wynajmujący ma obowiązek oddać sprzęt również zatankowany do pełna, bądź zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużytego paliwa.

 12. Użyczający potwierdza, że dane personalne Wynajmującego znajdujące się w Umowie służą jedynie do weryfikacji osoby wynajmującej sprzęt. Żadne osoby trzecie nie mają dostępu do tych informacji. 

13. Nie zwrócenie wynajętego sprzętu w terminie przez Wynajmującego wiążę się z automatycznym przedłużeniem wynajmu o kolejne dni, aż do momentu zdania sprzętu Użyczającemu. 

14. Wypożyczalnia działa 7 dni w tygodniu. Opłata za wynajem sprzętu obejmuje także weekendy. Wynajem oraz zwrot sprzętu możliwy w godzinach 8:00 – 18:00.

15. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Facebook
Instagram